ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับสู่ UNIQLO.com/th เว็บไซต์และชื่่อโดเมนนี้ได้รับการจัดการและเป็นเจ้าของโดยบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด หมายเลขการขึ้นทะเบียน 0015554059987 ( “ยูนิโคล่” , “เรา” , “พวกเรา” และ “ของเรา”). การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (“ท่าน” และ “ของท่าน”) และยูนิโคล่ โดยเมื่อท่านได้ใช้บริการ ท่านยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งนี้ ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดและเงื่อนไข 

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้โดยละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา 

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

1.1.    ยูนิโคล่และโลโก้ยูนิโคล่ ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Fast Retailing Co., Ltd. (เครื่องหมายการค้า) ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ เนื้อหา ข่าวสาร กราฟิก โลโก้ รูปแบบ การจัดวาง ดาวน์โหลด ราคาสินค้าและการบริการ (เนื้อหา) เป็นเจ้าของหรือจดทะเบียนโดยบริษัท Fast Retailing Co., Ltd.  ห้ามมิให้ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง แจกจ่าย จำหน่าย แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดเก็บเนื้อหาหรือเครื่องหมายการค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Fast Retailing Co., Ltd. หรือตามที่กฎหมายอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบริษัท Fast Retailing Co., Ltd. 
1.2.    เครื่องหมายทางการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์ซึ่งสามารถระบุถึงบุคคลที่สามและผลิตภัณฑ์ของบุคคลดังกล่าว เป็นเครื่องหมายทางการค้าของบุคคลดังกล่าว 

2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

2.1.    ท่านต้องไม่เชื่อมโยง ทำโครงร่าง หรือจำลองส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากยูนิโคล่. 
2.2.    เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคลอื่น (“เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม”) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของยูนิโคล่ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ยูนิโคล่จะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใด ๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้น ๆ หากท่านใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง 

3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

3.1.    โดยการสั่งซื้อสินค้า ท่านได้ทำข้อเสนอในการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อมของสินค้า การค้ำประกันหรือการนำเสนอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการจัดส่ง อาจมีความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากไปรษณีย์หรือเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา โปรดดูที่หน้าการจัดส่งสินค้าหรือการคืนสินค้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

3.2. ยูนิโคล่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงและใช้เว็บไซด์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่สามารถดาวน์โหลดหรือแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซด์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อย่างชัดแจ้งจากยูนิโคล่ สิทธิในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ ไม่รวมถึงสิทธิการซื้อสินค้าเพื่อไปขายต่อ หรือ การใช้เว็บไซด์หรือเนื้อหาอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ (เนื้อหาอื่นๆ ได้แก่ การเก็บและใช้รายการสินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา หรือเนื้อหาอื่นๆ) เว็บไซด์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซด์ หรือ เนื้อหาของเว็บไซด์ยูนิโคล่จะต้องไม่ถูกผลิตใหม่ คัดลอก ทำสำเนา ขาย ขายต่อ หรือ ใช้เพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากยูนิโคล่ ท่านจะต้องไม่คัดลอกเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูล(รวมถึง รูปภาพ วิดีโอคลิป ข้อความ แผนผัง หรือสินทรัพย์ในรูปแบบใดๆ) ของ ยูนิโคล่ โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากยูนิโคล่

4. ข้อตกลงของเรา

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ อีเมลนี้จะเป็นเพียงการรับทราบ จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านแล้ว หรือได้รับเงินสดในระบบของเราแล้วสำหรับกรณีที่เป็นการเก็บเงินปลายทาง 

5. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง 

5.1.    ยูนิโคล่พยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใด ๆ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้ตัวเลือกแก่ท่านในการยืนยันการสั่งซื้ออีกครั้งในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกการสั่งซื้อนั้น ๆ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้น ๆ หากท่านได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
5.2.    ราคาของสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน 'ยอดรวม'
5.3.    การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์หรือความไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นใด ๆ ที่เกิดขึ้น และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อตามข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา การจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

6. คำอธิบายสินค้า

ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ ยูนิโคล่พยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี ยูนิโคล่ไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของการบริการจากยูนิโคล่นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใด ๆ ที่นำเสนอโดยยูนิโคล่ไม่เป็นดังคำอธิบาย ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน 

7. การชำระเงิน

ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของท่านจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ 

8. รหัสส่วนลด

เราอาจเสนอรหัสส่วนลดแก่ท่านเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ หรือการสั่งซื้อสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะกำหนดไว้พร้อมกันกับการนำเสนอรหัสส่วนลดดังกล่าว

เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกรหัสส่วนลด หากเราพิจารณาว่าบัญชีนั้นใช้อีเมลปลอม การปลอมเป็นบุคคลหรือบริษัทอื่น หรือ การกระทำอื่นใดๆ ที่ทำให้เข้าใจผิดในเนื้อหาต้นฉบับ

9. การคืนสินค้าและการคืนเงิน 

ยูนิโคล่ไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้น ๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในสถานการณ์นี้ ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน โปรดดูที่หน้าการคืนสินค้า

10. การดำเนินการของท่าน

10.1.    สิ่งที่ห้ามทำ:
(ก)    ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ๆ
(ข)    ใช้เว็บไซต์เพื่อทำร้าย ข่มเหง ก่อกวน ติดตาม ข่มขู่หรืออื่น ๆ ต่อบุคคลอื่น
(ค)    แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
(ง)    อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่น ๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาดังต่อไปนี้:
(i)    ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของท่าน หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลอื่น
(ii)    เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่น ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใด ๆ 
(iii)    ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น
(iv)    ท่านสงสัยหรือรู้ หรือควรจะสงสัยหรือรู้ ว่าสิ่งดังกล่าวไม่เป็นความจริง หลอกลวง หรือเป็นเท็จ
(v)    ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ
(vi)    ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่น ๆ
หากท่านพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา 
10.2.    ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่ได้มีการอัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การอัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดที่ได้กระทำในเว็บไซต์ เท่ากับท่านยินยอมให้ยูนิโคล่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้น ๆ ในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์
10.3.    ยูนิโคล่จะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใด ๆ ที่ได้มีการอัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดที่ได้กระทำในเว็บไซต์โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากยูนิโคล่ และยูนิโคล่จะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใด ๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากยูนิโคล่
10.4.    ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อยูนิโคล่และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาตใด ๆ (รวมเรียกว่า บริษัทในเครือ) ของยูนิโคล่ ในส่วนของความผิดใด ๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เต็มจำนวน) ที่เกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้น โดยเหตุจากการที่ท่านหรือบริษัทในเครือของท่านกระทำผิดข้อกำหนดหรือไม่กระทำตามข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการ หรือผิดนัดหรือปฏิบัติโดยมิชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

11. ข้อสงวนสิทธิ์

11.1.    การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของท่านอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายของไวรัสใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของยูนิโคล่ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ยูนิโคล่จะได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ) ในเว็บไซต์นี้ ตามขอบเขตที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย และเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับยูนิโคล่สำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะทางใด ๆ ก็ตาม 
11.2.    เราไม่มีเจตนาที่จะให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี ท่านจะต้องยืนยันว่า ท่านได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านในการใช้บริการของเรา

12. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าที่ทำการซื้อจากยูนิโคล่จะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิของสินค้าดังกล่าวจะตกเป็นของท่านเมื่อเราได้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับผู้จัดส่งสินค้า

13. บัญชีของท่าน

หากท่านใช้บริการของยูนิโคล่ ท่านมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

หากพบว่าการสมัครสมาชิกของท่านเคยถูกยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ยูนิโคล่อาจจะไม่อนุมัติการสมัครสมาชิกของท่าน ทั้งนี้ ท่านจะต้องไม่ใช้อีเมลปลอม การปลอมเป็นบุคคลหรือบริษัทอื่น หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ อนึ่ง ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิในการปิดกั้นชั่วคราว ระงับ หรือยกเลิกบัญชีของบุคคลที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บริการบน เว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นโดยมิชอบ รวมถึงบุคคลที่กระทำการใดๆ อันไม่เหมาะสมบนเว็บไซด์หรือแอพพลิเคชั่น

14. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

ยูนิโคล่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ยกเลิกหรือถอนการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของยูนิโคล่

15. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถอ่านได้ที่หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้ บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของยูนิโคล่ การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงท่านเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของยูนิโคล่

16. ขอบเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย 

17. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการนี้ กรุณากดที่นี่หรือติดต่อที่หมายเลข 1800-013-640 

18. ข้อสัญญาทั่วไป 

18.1    ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของท่านหรือของเราในการใช้สิทธิใด ๆ ในที่นี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ หรือมีผลกระทบต่อ หรือเป็นการยกเลิกสิทธิของท่านหรือของเรา

18.2    หากข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ข้อกำหนดหรือส่วนของข้อกำหนดดังกล่าวแยกส่วนออกจากข้อกำหนดที่เหลือของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดที่เหลือมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป 

18.3    เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้หรือสิทธิและภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะไม่สามารถมอบหมายหรือโอนให้บุคคลอื่นได้ 

18.4    เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ได้ตลอดเวลาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะถือว่ามีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ โดยการใช้บริการหลังจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว

18.5    เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม จะถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นที่เป็นต้นฉบับ ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ