ช่วยเหลือ

Help UNIQLO ช่วยเหลือ

 

Q. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของยูนิโคล่

ปรับปรุงข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อ: 9 กรกฎาคม 2567

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา”, และ “ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราพยายามที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เมื่อทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และคู่ค้าของบริษัท (ตามนิยามที่ระบุด้านล่าง)
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับลูกค้าและคู่ค้าทั้งหมดของเรา

1. คำนิยาม
ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าปัจจุบัน และรวมถึงบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าซึ่งซื้อหรือใช้สินค้าของเรา ผ่านวิธีการใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การซื้อสินค้าจากร้านสาขา และ/หรือเว็บไซด์ และ/หรือแอปพลิเคชัน
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงแนวปฏิบัติ และระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ หรือ ใช้แทนที่เป็นครั้งคราว
ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ซึ่งทำให้ระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวไม่รวมถึงข้อมูลของบุคคลที่ถึงแก่กรรมแล้ว
คู่ค้า” หมายถึง (1) บุคคลธรรมดาผู้ขายสินค้า หรือให้บริการแก่เรา หรือ (2) บุคคลซึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อ หรือผู้แทนซึ่งมีอำนาจโดยชอบของนิติบุคคลผู้ขายสินค้า หรือให้บริการแก่เรา

2. เราให้สัญญาว่า
(1) เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest), เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interest), เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Obligations), เพื่อการเข้าทำสัญญา, การปฏิบัติตามหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (Public Task) ที่ได้รับมอบหมาย, เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations)
(2) เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะได้รับความยินยอมก่อนหรือขณะประมวลผลจากเจ้าของข้อมูลผ่านวิธีการใดๆ หรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้
(3) เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุ
(4) เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย
(5) เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอื่น เราจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมหรือกรณีที่ความยินยอมไม่จำเป็นสำหรับการประมวลผลนั้น
(6) เราจะตอบรับคำร้องขออย่างเหมาะสมในกรณีที่เจ้าของข้อมูลติดต่อมาที่บริษัท

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เราจะทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวมและได้รับความคุ้มครองโดยสอดคล้องกับบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งจะอธิบายต่อไป
 
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ข้อมูลอุปกรณ์และการเข้าถึงหมายเลขอุปกรณ์ การระบุอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชันที่เกี่ยวข้อง เวลาการเข้าถึง การตั้งค่าการกำหนดค่า (Configuration Settings) ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (IP Address) ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์/ประวัติการดำเนินการ และข้อมูลคอมพิวเตอร์/การเชื่อมต่อ ฯลฯ
ข้อมูลที่ระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ อีเมล บัญชีโซเชียล วันเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทางและ ประวัติการสั่งซื้อ 
ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินหมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการชำระเงิน

ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไปข้างต้นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และอาจมีการขอความยินยอมจากท่าน (หากจำเป็น) ตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุดังต่อไปนี้ :
 
วัตถุประสงค์ฐานการประมงลผลตามกฎหมายเพ่อดำเนินการ
 • การสร้างและดำเนินการสมัครบัญชีสมาชิก
 • การตอบกลับ ยืนยัน และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบถาม รวมถึงการให้คำปรึกษาและการให้ความสนับสนุนอื่น ๆ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้า
 • การจัดส่งสินค้า
 • การจัดการคำขอหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของเรา
 • การส่งข้อความเสนอโปรโมชัน กิจกรรมทางการตลาด จดหมายข่าว หรือโฆษณา
 • การปฏิบัติตามสัญญาที่ได้มีการทำไว้กับท่าน หรือกับนิติบุคคลที่ท่านได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้เป็นผู้แทน
การปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Obligations)
 
* หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างและดำเนินการสมัครบัญชีสมาชิกในระบบของเรา หรือเพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือเพื่อการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือเพื่อการจัดการคำขอหรือข้อร้องเรียน เราอาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรือดำเนินการหรือปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าของท่าน หรือเพื่อแก้ไขและดำเนินการตามคำขอของท่าน รวมถึงการคืนเงินหรือการตอบคำถามของท่าน
 • การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล พัฒนาสินค้า และปรับปรุงบริการต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบเครือข่ายโซเชี่ยลใดๆ หรือบนเว็บไซด์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าและการติดต่อสื่อสาร
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
 • การเข้าทำสัญญา หรือการก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน หรือกับนิติบุคคลที่ท่านได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้เป็นผู้แทน
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้อื่นใดซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ เช่น เพื่อดำเนินการหรือส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จำเป็น หรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทางด้านภาษี เพื่อส่งเอกสารที่จำเป็นให้กับกรมสรรพากร รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) และการออกใบแจ้งหนี้ (Invoice)
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligations)
 • การก่อตั้ง การใช้ การปฏิบัติตาม หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
 • การใช้คุกกี้ (Cookies) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลเพื่อยกระดับประสบการณ์ในการเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งเพื่อการเปิดใช้งานฟังก์ชันบางประการ เราจึงจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในหลายหน้าเว็บไซต์
 • หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ โปรดอ่านเพิ่มเติมด้านล่างใน ข้อ 9. การใช้คุกกี้
การยอมรับ (Acceptance)
การใช้คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายและการโฆษณา(Personalization and Advertising)

บุคคลใดก็ตามที่โพสต์หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดมาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซอฟแวร์ หรือระบบของเรา เราขอเรียนให้ท่านทราบว่าสิทธิการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินเชิงอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในการโพสต์หรือการส่งดังกล่าวจะถือว่ามาจากผู้ใช้ที่โพสต์หรือส่งข้อมูลนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการโพสต์/การส่งข้อมูล จะถือว่าผู้ใช้ได้ให้สิทธิบริษัทในการใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้ทั่วโลก โดยปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาด (พร้อมสิทธิในการอนุญาตช่วงแก่บุคคลที่สาม) เพื่อใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทำซ้ำ ประชาสัมพันธ์ ส่ง แจกจ่าย มอบหมาย ให้ยืม แปล และดัดแปลง) งานดังกล่าว และผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ ในงานดังกล่าว

5. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม  

(1) เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามใด ๆ โดยปราศจากความยินยอมของท่านยกเว้นตามกรณีดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน
 • ในกรณีที่มีการมอบหมายให้บุคคลที่สามจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งาน (เราใช้มาตรการเพื่อป้องกันการรั่วไหล การสูญหาย หรือการปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเลือกผู้รับเหมาอย่างระมัดระวัง การเข้าทำสัญญากับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการควบคุมและกำกับดูแลผู้รับเหมาของเราตามความจำเป็น)
 • ในกรณีที่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัทโดยตัวกลางบุคคลที่สามซึ่งมีการคุ้มครองข้อมูลอยู่ในระดับที่เพียงพอ
และ
 • ในกรณีที่มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
 
(2) บริษัทดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริษัท FAST RETAILING Co., Ltd. ทั้งภายในและภายนอกประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในหน้า “กลุ่มบริษัท” บนเว็บไซต์ต่อไปนี้: www.fastretailing.com ดังนั้น เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราได้รับจากลูกค้าและคู่ค้ามาประมวลผลร่วมกันในกลุ่มบริษัทเป็นบางกรณี โดยประมวลผลภายในขอบเขตที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่กำหนดและชี้แจงไว้ก่อนนี้ หรือทันทีที่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลหลังจากการเก็บรวบรวม

ในกรณีดังกล่าว ประเทศผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากที่กำหนดในกฎหมายไทย แต่เราจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกคุ้มครองโดยการจัดให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระดับที่เพียงพอเมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังนอกประเทศไทย ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเราจะรับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มีการใช้ร่วมกัน


6. สิทธิของท่านภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้:

(1) สิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปประมวลผล หรือได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่
(2) สิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(3) สิทธิในการขอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) สิทธิในการถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้ก่อนหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองไว้
(5) สิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้บริษัทดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
(6) สิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ รวมถึงให้กำจัดหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบจัดเก็บเอกสารเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ถูกเก็บรวบรวมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป
(7) สิทธิที่จะขอคัดค้านหรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
(8) สิทธิที่จะขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่นในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วิธีการอัตโนมัติ  

7. ข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

(1) ในกรณีที่ท่านส่งคำร้องขอใช้สิทธิอันพึงมีภายใต้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวเมื่อมีการยืนยันการระบุตัวตนของบุคคลที่ส่งคำร้องตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด
(2) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ไปรษณีย์: อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่อยู่อีเมล:  customerservice@uniqlo.co.th เบอร์ติดต่อ: 1800-013-640
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ที่อยู่ไปรษณีย์: อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ที่อยู่อีเมล: dpo_th@uniqlo.co.th

(3) เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มีข้อมูลที่จะทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงท่านจะแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้เราทราบโดยทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(4) เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง มีผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนคำสั่งศาล และเป็นการเปิดเผยความลับทางการค้า
(5) ระยะเวลาในการตอบกลับ
เราจะตอบกลับทันทีที่สามารถทำได้ โดยจะใช้ระยะเวลาภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทำการร้องขอ


8. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

(1) โปรดตระหนักว่าการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล/เว็บเมลนั้นไม่มีความปลอดภัย เว้นแต่มีการเข้ารหัสอีเมล/เว็บเมลนั้น ๆ การติดต่อสื่อสารของท่านอาจถูกกำหนดเส้นทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะถูกนำส่ง ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นการทำงานของเวิลด์ไวด์เว็บ/อินเทอร์เน็ต โดยเราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถและไม่รับผิดชอบต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การขัดขวาง หรือการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
(2) กิจกรรมบางประเภท เช่น การให้โปรโมชันพิเศษ อาจมีการเชื่อมโยงกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา ซึ่งเสนอตัวเลือกให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามเหล่านั้น ท่านเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านเลือกที่จะเปิดเผย ทั้งนี้ ลิงก์ต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน และเราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหรือการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกับเรา เราไม่มีความเกี่ยวข้องหรือทำการรับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามอาจจัดทำคุกกี้แยกต่างหากของตนเองไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของท่านเมื่อมีการใช้โฆษณา เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามก่อนที่จะส่ง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบุคคลที่สามจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม โดยไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

9. คุกกี้

ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและการแต่งตัวแก่ท่าน ตลอดจนการพัฒนาบริการของเรา (นอกจากที่ระบุด้านบน) เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์/การดำเนินการ และข้อมูลคอมพิวเตอร์/การเชื่อมต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นที่ได้รับผ่านคุกกี้ (ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมอาจไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า) นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งมีการรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทั่วไป และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์
"คุกกี้" คือ เทคโนโลยีที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) เพื่อบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บ
หน้าเว็บของเราบางหน้ามีการใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราเลือกดูหน้าเว็บของเราได้สะดวกยิ่งขึ้น หากท่านเลือกที่จะบล็อกหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือรีเซ็ตการตั้งค่าคุกกี้บนเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน อาจทำให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด (เช่น การซื้อสินค้า) หรือคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่เต็มที่
นอกจากนี้ เพื่อให้หน้าเว็บของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด คุกกี้จะถูกนำไปใช้ในการตรวจสอบการใช้งานของแต่ละบุคคล แต่ไม่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้
เราจัดทำคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

(1) จัดทำสถิติในการใช้งาน (จำนวนครั้งที่เข้าชม จำนวนยอดชมหน้าเว็บ การละทิ้งขณะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า) เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพบริการของเรา
(2) ปรับการนำเสนอเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน
(3) จดจำข้อมูลต่าง ๆ ในหลายรูปแบบ รวมทั้งจัดการและทำให้การเข้าถึงส่วนเฉพาะบุคคล เช่น บัญชีผู้ใช้ หรือการจัดการตะกร้าสินค้า มีความปลอดภัย โดยเราอาจส่งอีเมลแจ้งสถานะคำสั่งซื้อให้ท่านทราบ ซึ่งท่านสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลได้โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการติดตามในอีเมล
(4) นำเสนอเนื้อหา รวมถึงการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน และปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของท่าน
(5) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่โฆษณา เราอาจทำการเก็บและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานจากคุกกี้ที่ออกโดยบุคคลที่สาม โดยรายละเอียดคุกกี้ของบุคคลที่สามและข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม หากท่านต้องการยกเลิกการส่งโฆษณาผ่านคุกกี้ของผู้ให้บริการ โปรดกดยกเลิกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องด้านล่าง: GoogleAnalytics/LINE/AppsFlyer/FireBase

10. แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) เราใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศจะถูกจัดมีการควบคุมดูแลอย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนด และกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดเวลา

(2) ในกรณีที่จำเป็นและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการทั้งในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งทำงานให้กับเราหรือให้กับผู้ผลิตของเรารายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการดำเนินตามคำสั่งซื้อของท่าน ประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของท่าน และให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย เราจะขอให้มีการรับประกันเพื่อให้วางใจได้ว่า บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้รับข้อมูลจะมีการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งมาตรการเชิงองค์กร (Organizational Measures) และมาตรการเชิงเทคนิค (Physical Measures) อย่างเหมาะสม ในลักษณะที่การประมวลผลเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย และรับรองว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
 
11. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(1) เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทหรือในนามของบริษัทจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปตามข้อกำหนดของพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมของเราได้รับความคุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง และทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต
 

12. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(1) บริษัทจะไม่เก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และการเก็บรักษานั้นไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
(2) อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากยังมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลตามข้อ 4 หรือหากมีกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้


13. ผู้เยาว์

(1) เว็บไซต์ของบริษัทมีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุอย่างน้อยยี่สิบ (20) ปีเท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ายี่สิบ (20) ปี (“ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านจะต้องยืนยันว่า บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กับท่าน และท่านได้ประสานเพื่อดำเนินการขอความยินยอม (หากจำเป็น) จากบุคคลต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ให้กับเรา
ก) ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ที่ไม่อำนาจกระทำการโดยลำพังได้หรือผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่าสิบ (10) ปี หรือ
ข) ผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
ค) ผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ท่านอาจได้รับคำร้องขอให้ระบุรายละเอียดการติดต่อของบุคคลดังกล่าวให้กับเรา เพื่อที่จะขอความยินยอมตาม
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ในกรณีที่เราทราบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์หรือบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอมโดยไม่ได้เจตนา เราจะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันทีที่ทราบ เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับหรือมีฐานการประมวลผลอื่นให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้
 
14. อื่น ๆ

(1) บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(2) เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ด้วยการประกาศบนเว็บไซต์บริษัทของเราหรือด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม โปรดตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว เพื่อดูว่ามีการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่ หากเราแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหลังจากเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขแล้ว

(3) นอกจากนี้ หากท่านใช้บริการต่อ ซื้อสินค้าจากบริษัท หรือมีส่วนร่วมกับทางบริษัทอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

(4) นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องหรือแตกต่างกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก


วันที่มีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้: 9 กรกฎาคม 2567
 

                                                                *********************************************

ข้อมูลนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้ใช่หรือไม่?

ในกรณีที่ FAQ ของเราไม่สามารถตอบคำถามของคุณลูกค้าได้ หรือคุณลูกค้าต้องการเสนอแนะหรือติชมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทางอีเมล และโทรศัพท์ค่ะ
เพื่อพัฒนาการให้บริการ กรุณาแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อต่อไปนี้ค่ะ
แจ้งเพื่อทราบ
ไม่มีการตอบกลับ